Metsätalous

Metsänhoitosuositukset ohjaavat hyvään ja kannattavaan metsänhoitoon. Hyvän metsänhoidon tavoitteena on metsien tuotanto- ja uudistumiskyvyn sekä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen siten, että metsät tarjoavat tulevaisuudessakin merkittäviä tuloja ja virkistäytymismahdollisuuksia. Sallan yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta siten, että myös muiden maankäyttömuotojen toimintaedellytykset säilyvät. Olemme sitoutuneet PEFC-metsäsertifiointi järjestelmään ja FSC®(C111942)-metsäsertifiointi järjestelmään.

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito on erittäin tärkeä vaihe metsien elinkaaressa. Hoidettu nuori metsä tuottaa omistajalle hyvälaatuisen ja tuottavan puuston. Hoidetut nuoret metsät ovat monimuotoisia, sisältävät myös lehtipuuainesta ja ovat viihtyisiä.

Metsänviljely

Metsä uudistetaan luontaisesti tai viljelemällä. Viljelymenetelmiä ovat kylvö ja istutus ja uudistettavia puulajeja ovat mänty ja kuusi. Kulotusta käytetään kun se on mahdollista. Maanpinnan muokkausmenetelmiä ovat äestys, auraus, kääntö- ja ojitusmätästys. 

P1040604

Onnistuneilla valinnoilla vältymme aikaa vieviltä täydennysviljelyiltä. Metsää uudistettaessa on huomioitava suojavyöhykkeet muokkausalueiden reunoilla sekä maanpinnan muodot ja kasvillisuus. 

Metsäteiden rakentaminen

Metsätiet ovat tärkeä osa metsätaloutta. Sopivan tiheä metsätieverkosto tukee metsätalouden harjoittamista. Tavoitteena on, että metsätiet kestävät puutavaran kuljetukset kelirikkoaikaa lukuun ottamatta. 
Uusia metsäautoteitä rakennetaan harkiten täydentämään nykyistä tieverkostoa.

Metsäautoteiden perusparannukset ovat tarpeen korjaamaan vanhat metsäautotiet kestämään puutavara-autojen painon.

Metsäautoteiden tiekuntien aktiivinen toiminta näkyy hyvin usein metsäteiden kunnossa. Sallan yhteismetsä pyrkii aktivoimaan tiekuntia järjestämällä tiekunnille tieisännöintiä.

Sainoja

Osa metsäautoteistä voi olla puomeilla suljettuina ympäri vuoden.

Metsäteiden tarkalla suunnittelulla ohjataan alueella liikkumista ja näin voidaan suojella arvokkaimpia luontokohteita liialliselta kulumiselta. 

Kunnostusojitus 

Jaurun ojitus 2016Metsäojituksessa keskitytään vanhojen ojitusalueiden kunnostukseen. 

Uudisojituksia ei tehdä. 

Turvetuotanto ja tuulivoima

Sallan yhteismetsä on vuokrannut turvetuotantoalueeksi noin 130 hehtaaria.
Sallan yhteismetsän Portin palstalle kaavoitetaan kahdeksan tuulimyllyn tuulipuistoa.